זאב וכלב, חמור וערוד - זמן קריאת שמע ומשלי איזופוס

מאימתי קורין את שמע בשחרית?...תניא רבי מאיר אומר משיכיר בין זאב לכלב, רבי עקיבא אומר בין חמור לערוד.
(תלמוד בבלי ברכות ט ע"ב)

רבי מאיר ורבי עקיבא קובעים כזמן המוקדם ביותר שניתן לקרוא את שמע בבוקר, את הזמן שבו יש מספיק אור עד שניתן להבחין בין סוגים שונים של בעלי חיים. ננסה להבין מדוע נדרשו דווקא למדד זה כדי לקבוע את זמן קריאת שמע, והאם ישנה חשיבות מיוחדת בבחירתם של חכמים בשני זוגות אלו של חיות דווקא.
הכלב והזאב, החמור והערוד מוזכרים כצמד במקום נוסף במשנה – בהלכות כלאים:
הזאב והכלב כלב