מבוא לסוגיית היזק ראיה


פורסם במקור בגולות תשס"ד

ראשי פרקים

הקדמה

המונח 'היזק ראיה'

1. מבנה הסוגיה הראשונה

2. המשנה

3. האמוראים

נספח - היחס בין עולם נזיקין לעולם דיני שכנות

הקדמה

 

השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את הכותל באמצע... וכן בגינה מקום שנהגו לגדורמחייבין אותו[1] אבל בבקעה מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו.

(פ"א מ"א-ב)

חזקה לא עביד איניש דפרע בגו זימניה


פרסום במקור בגולות י"ג תשס"ד ראשי פרקים

 

א. הגמרא
ב. מבנה הסוגיה
1. שלב א' - יסוד המחלוקת
2. שלב ב' - פסיקת המחלוקת
3. שלב ג' - סתמא דגמרא

א. הגמרא (בבא בתרא ה ע"א - ו ע"א)


מתני'. כותל חצר שנפל - מחייבין אותו לבנותו עד ארבע אמות; בחזקת שנתן, עד שיביאראיה שלא נתן. מד' אמות ולמעלן - אין מחייבין אותו. סמך לו כותל אחר, אף על פי שלאנתן עליו את התקרה - מגלגלין עליו את הכל; בחזקת שלאנתן, עד שיביא ראיה שנתן.
גמ'. אמר ריש לקיש: הקובע זמן לחבירו, ואמר לו פרעתיך בתוך זמני - אינו נאמן,

על השתלשלותו של "מיגו"


פורסם במקור גולות י"ג תשס"ד
ראשי פרקים

הקדמה

א. מה לי לשקר

ב. מיגו

ג. היחס בין 'מה לי לשקר' ל'מיגו'

ד. הקשיים בהבנת 'טענה אלטרנטיבית' כבירור האמת

ה. הצגה של מערכת משפטית אלטרנטיבית

ו. הבנה של 'טענה אלטרנטיבית' כ'כח טענה'

סיכום

 

הקדמה

המאמר יעסוק בעיקרון משפטי שנהוג לכנותו 'מיגו'. 'מיגו' (=מתוך) יתממש בבית המשפט כאשר אדם מבקש שתתקבל טענתו מכח העובדה שהוא היה יכול לטעון טענה אחרת (להלן: 'הטענה הפוטנציאלית'), שהיא טענה מתקבלת. בגמרא אנו מוצאים

השתלשלות מחלוקת ר' יוסי ורבנן בנזקי שכנים


פורסם בנקור בגולות י"ג, תשס"ד ראשי פרקים
הקדמה
א. משנה
1. חרדל ודבורים (פ"ב מ"י)
2. אילן ובור (פ"ב מי"א)
3. סיכום המשניות
ב. תוספתא
1. חרדל ודבורים
2. אילן ובור
ג. סיכום המקורות התנאיים
ד. אמוראים
1. מהמשנה עד רב כהנא
2. רב כהנא
3. רבינא
4. סתמא דגמרא
ה. גאונים
ו. ראשונים
1. חכמי ספרד
2. שיטת הרא"ש
ז. אחרונים
1. המשך הצמצום - הט"ז
2. נזקים כחלק ממערכת החיים של שכנים
סיכום

הקדמה


סוגיה זו עוסקת בשאלה המתייחסת לאחד המתחים המצויים ביותר ביחסים בתוך כל חברה