הארה או התעוררות?

שני מונחים רווחים לתיאור ייעודו של החיפוש הרוחני - הארה והתעוררות. לרוב, השימוש בהם חופף ונושא משמעויות רבות ומגוונות.[1] עם זאת, נראה שבמערב המונח הנפוץ יותר הוא 'הארה' (Enlightenment'’ (ואילו במזרח רווח השימוש ב'התעוררות' להטיותיה השונות. כך למשל, 'בודהה' פירושו 'אחד שהתעורר'. נראה כי השוני במשמעותם המילולית של שני המונחים משקף גם הבדל ביעדי החיפוש הרוחני. על בסיס הסמלים בהם השתמשתי להבחין בין מזרח למערב, (אום שלום) ניתן להציג זאת כך: מים מעוררים, ואילו האש מאירה.


להתעורר על ידי נוכחות בהווה


הגדרת היעד הרוחני כ-'התעוררות' כוללת את ההנחה כי ישנה מציאות בה חייו של אדם חולפים בעוד הוא, למעשה, ישן. הניגוד הזה, בין 'ישן' לבין 'ער', מתייחס למודעות האדם לאופן שבו הוא חי את חייו.
במידה רבה, העדר מודעות לחיים נובע מכך שתודעת האדם עודנה מצויה בעבר, במחשבות על שעבר עליו או בעתיד, בהרהורים על העומד לקראתו. כך, האדם בעצם אינו נוכח במקום היחיד בו חולפים החיים – ההווה, ולכן ביחס להווה ניתן לראותו כ'ישן'. לכן, כאשר אדם מצליח להתרכז ולהיות באמת נוכח בתוך ההווה, זוהי "התעוררות".[2]
ישנו סיפור זן: תלמיד ביקש מרבו להורות לו את הדרך לנירוונה. ענה לו המורה: "על ידי שאוכלים וישנים". התלמיד תמה "והרי כולם אוכלים וישנם?" והמורה ענה: "ההבדל הוא בכך שכאשר אני אוכל, אני אוכל וכאשר אני ישן, אני ישן". היכולת להיות "נוכח" בכל מעשה באופן מוחלט, יוצר חיבור למהות החיים, מגע עם הקיום, וחיבור זה הוא ההתעוררות אליה כל-כך משתוקקים.


להתעורר עם רבי נחמן


השימוש במונח 'להתעורר' ביחס למודעות האדם מופיע גם בכתבי רבי נחמן מברסלב: "כי השינה הוא הסתלקות הדעת" (לקוטי מוהר"ן קיז), "כי יש בני אדם שישנים את ימיהם [...] כי עיקר החיות הוא השכל [...] וצריך לעוררו משנתו" (לקוטי מוהר"ן ס, אות ו)."[3] במקום אחר מדגיש רבי נחמן את התובנה שמבחינת קיומית יש לאדם רק את ההווה:
[...] כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו,
כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי.
לקוטי מוהר"ן ערב[4]
גם אכילת האדם מתעלה כאשר היא מתרכזת בהווה:
'ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לה' (שמות טז כה) [...]
על כל סעודה משלש סעודות כתיב 'היום' לרמז שלא לאכול בסעודה של שבת, רק בשביל היום.
כי לפעמים אוכלים שרעב מאתמול, ולפעמים בשביל שלא יהא רעב למחר,
אך בכל סעודה משלש סעדות של שבת לא יאכל כי אם בשביל היום,
הינו סעדה זו לא בשביל קדם ולא בשביל אחר כך [...]
לקוטי מוהר"ן קכה
אם נמשיך ונפתח את האמור אודות אכילת שבת, נוכל להבין גם את החשיבות העצמותית של שינה בשבת כפי שהיא מבוטאת בראשי תיבות המפורסמות 'שינה בשבת תענוג'. לכאורה, בשבת האדם זוכה לאותה הנירוונה שתיאר מורה הזן בסיפור שהובא קודם, כל מעשיו מכוונים אל ההווה. אבל כאשר רואים את דבריו של רבי נחמן במלואם ניתן לראות גם כיצד תפס רבי נחמן את היעדים והמשמעות של החיבור להווה, וכאן מצויים גם אלמנטים שאינם מופיעים במפורש סיפור הזן. על פי דרכו של רבי נחמן החיבור להווה שבאכילת שבת מאפשר מגע עם רובד פנימי יותר של המציאות, דביקות בקדושה "צריכין בשבת להרבות במאכל ובמשתה כפשוטו, כי אכילת שבת היא כלה אלקות, כלה קודש" (שם).[5]
כפי שראינו קודם, הקטע מסימן 'ערב' מדגיש את חשיבותו הקיומית של הווה..אולם, בתחילת הקטע מציג רבי נחמן את החיבור להווה כמנוף לעשייה:
וכן בעבודתו יתברך לא ישים לנגד עיני כי אם אותו היום ואותו השעה.
כי כשרוצין להיכנס בעבודת השם, נדמה להאדם כאלו הוא משא כבד, ואי אפשר לו לשא משא כבד כזו, אבל כשיחשב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו משא כלל,
וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום, לאמר: מחר אתחיל, מחר אתפלל בכונה ובכוח כראוי, וכיוצא בזה בשאר העבודות... 'היום אם בקולו תשמעו' (תהילים צה ז)– היום דיקא. והבן:


חיים הם קדושה


החוויה של 'התעוררות', כחוויה של מפגש עם ההווה, עומדת במרכז התפיסה של מהות החיים של הרב אברהם יצחק קוק:
ומדת הקדושה היא למעלה מכל מגמה,
שאין צורך לומר שאוכל כדי שיוכל ללמוד ולהתפלל ולעסוק במצוות וכיוצא בזה,
שזו היא מידה בינונית,
אלא שעצם האכילה,
והוא הדין הדיבור,
וכל התנועות ורגשות החיים,
קודש ואור הם מלאים...
שמונה קבצים, ב, סה
לדעת הרב קוק, כאשר אכילה היא אמצעי למטרה אחרת, טוב ככל שיהיה, היא עדיין רק במדרגה "בינונית". הקדושה תושג רק כאשר האדם יכיר שערכה הרוחני של האכילה מצוי בעצם האכילה ולא בתועלת העקיפה שהיא מביאה. לכן, מודעותו של האדם חייבת להתרכז כולה בפעולה המתבצעת, או בהתרחשות המתרחשת, כאן עכשיו. שורשו של לרעיון זה נעוץ בתפיסתו של הרב קוק את היחס שבין החיים למקורם, כפי שבוטאה מספר שורות קודם:
זיו אור אלהים הממלא את העולמים כולם,
מחיה ומרוה אותם מדשן נועם עליון של מקור החיים,
הרי הוא נותן חיל בנשמות, במלאכים, ובכל יצור, לחוש את פנימיות תחושת החיים.
שמונה קבצים ב, סב
תחושת החיים נובעת מזיו האלוהים הממלא את המציאות כולה. זו הסיבה ש-"כל התנועות ורגשות חיים קודש ואור הם מלאים". כאשר האדם מתרכז בַתנועות וברגשות של חייו הוא נוגע בעצם החיים, ועל ידי כך גם במקור החיים, באלהים. בקטעים אחרים, מתאר הרב קוק חוויה אקסטטית של התכללות בקדושה העליונה על ידי האכילה.[6]
כמו בסיפור הזן, הרב קוק מעניק משמעות להתמקדות בעצם פעולת האכילה, וכמו רבי נחמן, הוא רואה את חשיבותה של ההתמקדות בכך שהיא יוצרת אפשרות למגע עם הקדושה.
הקבלה מתארת את החיות האלוהית הבאה מלמעלה כ-'אור'. אם ה-'התעוררות' הינה המגע עם עצם החיים, הרי שאת המגע עם מה שהחיים הם ביטוי שלו וצינור להגיע עליו, ניתן לכנות 'הארה'. לא בכדי, רבים מספריו של הרב קוק מתחילים ב-'אורות...'.[7]


להשתחרר מן העולם או להאירו


החיפוש הרוחני יכול להביא את האדם ואת העולם למקומות טובים יותר אבל כמו בכל מסע יש גם סכנות בדרך. אסיים באזהרה מפני אחת מהן, הנוגעת ל"התעוררות" שכפי שראינו היא לעצמה שאיפה רוחניות בסיסית, חיונית.
'הארה' היא תנועה חיובית. האדם לא שופט את עצמו או את עולמו אלא מנסה להוסיף בהם אור.
לעומת זאת, המונח 'התעוררות' מדגיש את הצד השלילי של הקיום הנורמטיבי על ידי המשלתו לשינה. יש תפיסה הסוברת שמצב השינה נובע מכך שהמציאות עצמה היא אשליה, Maya. העולם המוחשי הוא חלום, והתנועה הבסיסית של החיפוש הרוחני היא להשתחרר ממנו, 'להתעורר' (כיוון זה בולט במיוחד בכתבי סנקרה הפרשן הגדול של האופנישדות). בכך טמונה סכנה, האדם עלול להצליח ולשלול את העולם שהוא לדעתו רק אשליה מבלי שיצליח "להתעורר" לעולם החדש. דוגמה לכישלון כזה ניתן לראות אצל גיבורי הסרט 'מטריקס', המצליחים להרוס ולנפץ את העולם שהוא אשליה (כולל שימוש באלימות רצחנית כנגד מי שלא זכה להתעורר מהמטריקס) אך לא להגיע לקיום גבוה יותר. לעומת זאת, הכיוון שלקחנו לעיל התייחס לשינה כבעיה לא במהות העולם אלא במודעות האדם. שינה היא הנתק שבין המודעות לחיים ולמציאות ו"התעוררות" היא היכולת להתחבר אליהם. יהי רצון שנזכה.
התפתח דיון במעריב אחרי פרסום מאמר "הארה או התעוררות" אתם מוזמנים להשתתף.
http://www.nrg.co.il/online/15/ART1/049/920.html
--------------------------------------------------------------------------------
[1] ביטוי לכך שמו של כתב עת פופולרי המוקדש לרוחניות: "מה היא ההארה?"(" ?What is Enlightenment").
[2] הספר הטוב ביותר שאני מכיר שמעמיק בתפיסת חיים זו וכולל הנחיות למימושה הוא "The Power of Now", ספרו של.E Tolle.
[3] על שפה של "התעוררות" בזוהר, ראה מ' הלנר-אשד, ונהר יצא מעדן - על שפת החוויה המיסטית בזוהר, ת"א, תשס"ה, עמ' 237 – 267. וכן שם, עמ' 255 הערה 121, השוואה בין משמעות "התעוררות" בזוהר למשמעותו בבודהיזם.
[4] על הדמיון שבין תורה זו של רבי נחמן לסיפור הזן שהובא קודם עמדה Naomi Ozaniec, Meditation, 2001, Illinois,p. 107.
[5] ראה את התיאור של אכילת רבי נחמן בסעודת ליל-שבת, המופיע ב-"חיי מוהר"ן", רמ: "...ותכף אחר שאכל פרוסת המוציא, עלה מחשבתו למקום שעלה, והתדבק בו יתברך בדביקות גדול וביראה נוראה וישב בשתיקה ובעינים פקוחות ובדבקות עצום ונפלא כל הלילה...".
[6] קדושי ישראל הצדיקים, בעת שהם באים לאכול את סעודתם, זה השולחן אשר לפני ה' . התרוממות נפשם מתגברת למעלה למעלה, ומרוב זיו חיים העליונים מתגלה גם כן הדר ניצוצות החיים, המפוזרים בכל דבר אשר יאכל, והכחות הכמוסים של השכל, הרצון, השירה האלהית וההכרה העליונה, שבמצב תרדמה וקפאון הם נמצאים בכל היצור, הולכים הם ועולים, ומתאחדים בנשמתו הגדולה של קדוש עליון, והעולם כולו מתמלא אור ושמחה... (שמונה קבצים ג, מח).
[7] יש להעיר כי בתורת הרב קוק המגע עם החיים הוא עצמו המגע עם הקדושה. לכן אין לראות בדבריו שני שלבים נפרדים (התעוררות שלאחריה הארה), אלא כפי המצוטט בהערה הקודמת, ההתעוררות כוללת גם את הממד הדתי .

Bookmark and Share

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן